گزارش اردوی‌های جهادی
شهریور ۱۴۰۱

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان

Upload Image...
شهریور ۱۴۰۰

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

Upload Image...
شهریور ۱۳۹۹

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

Upload Image...
مردادماه ۱۳۹۷

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

Upload Image...
مردادماه ۱۳۹۶

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

تابستان ۱۳۹۵

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

Upload Image...
مردادماه ۱۳۹۴

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

Upload Image...
مردادماه ۱۳۹۳

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

تیرماه ۱۳۹۲

آذربایجان شرقی ـ شهرستان ورزقان ـ روستای جوشین

Upload Image...
مردادماه ۱۳۹۱

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی

Upload Image...
مردادماه ۱۳۹۰

خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ شهر لوجلی