پایه دهم

مشاوران

سال تحصیلی ۴۰۳-۱۴۰۲

مهدی‌مجدآرا
مسئول‌پایه‌دهم
مهدی‌جمشیدی
مشاورپایه‌دهم
محمدرضامیلانی
مشاورپایه‌دهم
سیدمحمدرضاشریفی‌منش
مشاورپایه‌دهم

دبیران

فردین‌فکوری
زبان فارسی
علی‌نعمت
هندسه
عبدالله‌نوبری
عربی‌و‌دینی
مرتضی فرهمند
زیست شناسی
محمدجواد‌ظفری
جغرافی
سیدمحمدکلانتریان
فیزیک
بابک‌اسفندی
شیمی
پویان آراسته
زبان‌انگلیسی
رضا‌علی‌بیدگلی
زبان‌انگلیسی
مجتبی‌چایچی
زبان‌انگلیسی
علی‌شیرمحمدعلی
زبان‌انگلیسی
بهروز‌رونقی
مربی‌بسکتبال
عنایت‌حاجوی
مربی‌تکواندو
کامیار‌رزاقی
مربی‌تنیس‌روی‌میز
علی‌طبسی
مربی‌والیبال