فرآیندهای تربیت دینی مدرسه:

این فرآینها همگی اختیاری و دانش آموزان با انتخاب خود شرکت می‌کنند.

گفتگوهای فردی با بچه ها پیرامون مباحث نگرشی و اعتقادی
نقد فیلم
حلقه گفتگو
بزرگداشت مناسبتهای مذهبی
روزه عمومی
هفته بزرگداشت شهدای مدرسه مفید
کلاس شرح مثنوی
کلاس منطق
کلاس تاریخ فلسفه
شرح کلاسهای مطالعات اسلامی مدرسه:

دبیرستان قریب به پانزده سال است که برای علاقه مندان به مباحث معرفتی عمیق در علوم اسلامی، کلاسهایی را برگزار می‌کند. این کلاسها در طول سالیان از تنوع عناوین برخوردار بوده است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تدبر در قرآن

تاریخ اسلام

منطق

تاریخ فلسفه

حدیث شناسی

شرح مثنوی

ادیان تطبیقی

اصول عقاید

امسال نیز عناوین تاریخ اسلام، تدبر در قرآن، شرح مثنوی، منطق و تاریخ فلسفه ارائه شده است. البته کلاسهایی که به حد نصاب پنج نفر برسد تشکیل خواهد شد.

در ترم اول سال پیش رو، کلاسهای شرح مثنوی، منطق و تاریخ فلسفه به حد نصاب رسیده و در حال برگزاری است.