پایه دوازدهم

مشاوران

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

محسن حیدری
مسئول‌پایه‌دوازدهم
علیرضا‌رضایی‌نیا
مشاورپایه‌دوازدهم

دبیران

محسن ولی
زبان فارسی
پوریا حکمت
دینی
پدرام علیمرادی
عربی
پویان آراسته
زبان‌انگلیسی
محمدرضا دهقانی
هندسه تحلیلی
مهدی مجدآرا
هندسه پایه
وحید کبریایی
ریاضی۲
رسول‌حاجی‌زاده
ریاضیات گسسته
مهدی کمالی
شیمی
اسماعیل‌ابراهیمی‌نژاد
فیزیک
امیر کبیری راد
زیست‌شناسی
حسین زارع زاده
زمین‌شناسی