جلسه انگیزشی

جلسه انگیزشی پایه دوازدهم

جلسه انگیزشی پایه دوازدهم با حضور دکتر علی اکبر کوچک زاده رتبه ۵۰ کنکور و دانشجوی سال آخر پزشکی دانشگاه شهید بهشتی روز گذشته ۲۸ آذر ماه برگزار گردید.