نام و نام خانوادگی دانش آموز

تاریخ تولد*
کد ملی همراه با صفر و بدون خط تیره و فاصله