درباره دبستان پسرانه مفید ( قم )

مدرسه ی زندگی مدرسه ای است که در آن کودکان هم امروز را زندگی می کنند و هم برای زندگی فردا مهیا می شوند ناگفته پیداست که کودکی پر است از لحظه، هیجان، کشف، خلق و غیره و غیره و مدرسه ی زندگی زمین، جنگل،آسمان و جهانی است امن برای دویدن برای ایستادن، برای خندیدن و گریه کردن، زمین خوردن و برخاستن، گفتن و شنیدن . کودک تماما عاطفه …

بیشتر بدانید