مفید از نگاه رئیس مجتمع آموزشی مفید، دکتر فخر الدین دانش