پایه دهم

مشاوران

علی نغمه

دبیر‌دین‌و‌زندگی‌و‌عربی

مشاور

مسئول‌پایه‌دهم

فردین‌فکوری

دبیر‌زبان‌فارسی

مشاور

مهدی کمالی

دبیر‌شیمی

مشاور

سیدمحمد‌کلانتریان

دبیر‌فیزیک

مشاور

مهدی‌جمشیدی

دستیار‌دبیر‌زبان‌فارسی

مشاور

محمدرضا‌میلانی

دستیار‌دبیر‌فیزیک

مشاور

دبیران

سیدحسین‌نیری

دبیر جبر

جواد زمانی

دبیر جغرافیا‌

بهروز رونقی

مربی‌بسکتبال

علی کلانتری

دبیر ریاضی

حسین‌نصرالهی

دبیرتفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای

عنایت حاجوی

مربی‌تکواندو

سینا تکیه

دبیر هندسه

هادی سعید

دبیر‌زبان‌انگلیسی

سیدمحمدرضا‌روحانی‌زاده

مربی‌تنیس‌روی‌میز

محمد رفیعی

دبیرجبر‌رشته‌تجربی

علی محمدپور

دبیر‌زبان‌انگلیسی

علی طبسی

مربی والیبال

سیدحامد‌میرقادری

دستیار‌دبیر‌شیمی

رضا علی‌بیدگلی

دبیر‌زبان‌انگلیسی

مرتضی فرهمند

دبیرزیست‌شناسی

بهنام‌ وحدت

دبیر‌زبان‌انگلیسی