تقویم آموزشی

ماه
سال
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
۱گپ و گفت علمی-ویژه دانش آموزان پایه نهمآزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۲آزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۳حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۴شورای سیاستگذاریآزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۵آزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۶آزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۷آزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمجلسه معارفه مجازی والدین داوطلبان پایه هفتم(غایبان جلسات گذشته) با مدیریت محترمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۸گپ و گفت علمی-ویژه دانش آموزان پایه نهمآزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمبرگزاری مراسم به مناسبت میلاد امام حسن (ع)حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۹آزمون و مصاحبه با داوطلبان و والدین ورودی پایه هفتمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۰حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۱شورای سیاستگذاریحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۲جلسه معلمین پایه هاجلسات گروه های آموزشیحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۳حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۴حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۵گپ و گفت علمی-ویژه دانش آموزان پایه نهمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۶حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۷حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۸شورای سیاستگذاریحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۱۹جلسه معلمین پایه هاحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۲۰اعلام نتایج پذیرفته شدگان ورود به پایه هفتمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۲۱حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۲۲گپ و گفت علمی-ویژه دانش آموزان پایه نهمحزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۲۳حزب خوانی(مجازی) قرآن کریممناسبت
۲۴مناسبت
۲۵مناسبت
۲۶جلسات گروه های آموزشی
۲۷مناسبت
۲۸مناسبت
۲۹گپ و گفت علمی-ویژه دانش آموزان پایه نهممناسبت
۳۰مناسبت
۳۱مناسبت
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷