تقویم آموزشی

ماه
سال
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۲۹ ۳۰
۱جلسه الگوی آموزشی مفیدآخرین روز ثبت نام کلاس های تکمیلیگروه های آموزشیمسابقات قرآن کریم-مفاهیم قرآنمناسبت
۲بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)مناسبت
۳بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)سمینار \"تکامل و پیدایش حیات\"حذف و اضافه کلاس های تکمیلیمناسبت
۴بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)حذف و اضافه کلاس های تکمیلیمناسبت
۵ارائه برنامه نهایی کلاس های تکمیلیمناسبت
۶شورای سیاستگذاریآغاز کلاس های تکمیلیکارگاه مدیریت بلوغ خانم داعی پورمناسبت
۷بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)مناسبت
۸گروه معلمان پایهمسابقات قرآن کریم- رشته مداحیملاقات والدین محترم با دبیران بزرگوارمناسبت
۹بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)سومین جلسه انجمن اولیا و مربیانمناسبت
۱۰بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)مناسبت
۱۱بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)مناسبت
۱۲مناسبت
۱۳شورای سیاستگذاریکارگاه مدیریت بلوغ خانم داعی پورمناسبت
۱۴بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)مناسبت
۱۵جلسه الگوی آموزشی مفیدگروه های آموزشیمسابقات قرآن کریم - صحیفه سجادیهسومین جلسه دانش افزایی عمومی-با موضوع\"هدایت تحصیلی\"مناسبت
۱۶بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)جلسه هم اندیشی مدیریت مدرسه با والدین محترم پایه هشتممناسبت
۱۷بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)مناسبت
۱۸بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)آزمون حضوری پایۀ نهم مناسبت
۱۹مناسبت
۲۰شورای هماهنگیکارگاه مدیریت بلوغ خانم داعی پورمناسبت
۲۱بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)مناسبت
۲۲برنامۀ ماهیانه الگوی آموزش قرآن گروه معلمان پایهمسابقات قرآن کریم - رشته اذانملاقات والدین محترم با دبیران بزرگوارمناسبت
۲۳بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیانمناسبت
۲۴بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)سمینارعلمیجلسه هم اندیشی مدیریت مدرسه با والدین محترم پایه نهممناسبت
۲۵بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه هشتم)بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)کارگاه دانش افزایی اولیاء با موضوع؛ «نقشۀ تربیت نوجوان3»مناسبت
۲۶مناسبت
۲۷شورای سیاستگذاریکارگاه مدیریت بلوغ خانم داعی پورمناسبت
۲۸بازی های حضوری پایه ها(پایه نهم)مناسبت
۲۹گروه های آموزشیمسابقات قرآن کریم - رشته نهج البلاغهمسابقات قرآن کریم - رشته نهج البلاغهمناسبت
۳۰بازی های حضوری پایه ها(پایه هفتم)مراسم شب یلدامناسبت
۱ ۲ ۳