مدرسه‌ي مفيد، تاريخي سي و سه ساله دارد. شكل‌گيري اين مجموعه به قبل از انقلاب بازمي‌گردد.
به زماني كه مؤسسان مكتب اميرالمؤمنين؛ شهيدان دكتر باهنر و دكتر بهشتي و حضرت آيت‌الله موسوي اردبيلي برآن شدند تا با هدف اشاعه فرهنگ ديني در كنار آموزش كلاسي، مدرسه‌اي را تأسيس كنند.

اين مدرسه در شكل مدرسه راهنمايي در ميدان انقلاب آغاز به كار كرد و پس از مدتي با تأسيس دبيرستان به خيابان زنجان منتقل شد. بعد از گذشت بيش از يك دهه دبيرستان و راهنمايي مفيد 2 نيز در سال‌هاي 71 و 76 در بلوار كاوه تأسيس شدند.