تقویم آموزشی

ماه
سال
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
۱برگزاری گروه های مدل
۲
۳مناسبت
۴تعطیلی شنبه های پایگاه
۵پایگاه تابستانیجلسات گروه های آموزشی
۶برگزاری گروه های مدلمناسبت
۷پایگاه تابستانیجلسه شورای سیاستگذاریمناسبت
۸برگزاری گروه های مدلمناسبت
۹مناسبت
۱۰مناسبت
۱۱تعطیلی شنبه های پایگاهمناسبت
۱۲پایگاه تابستانیجلسه شورای سیاستگذاری
۱۳برگزاری گروه های مدل
۱۴پایگاه تابستانیمناسبت
۱۵برگزاری گروه های مدلمناسبت
۱۶
۱۷مناسبت
۱۸تعطیلی شنبه های پایگاهمناسبت
۱۹پایگاه تابستانیجلسات گروه های آموزشی
۲۰برگزاری گروه های مدلمناسبت
۲۱پایگاه تابستانیجلسه شورای سیاستگذاری
۲۲برگزاری گروه های مدل
۲۳مناسبت
۲۴مناسبت
۲۵تعطیلی شنبه های پایگاه
۲۶پایگاه تابستانیجلسه شورای سیاستگذاریمناسبت
۲۷برگزاری گروه های مدل
۲۸پایگاه تابستانیمناسبت
۲۹برگزاری گروه های مدلمناسبت
۳۰مناسبت
۳۱مناسبت
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷