آدرس

بزرگراه يادگار امام(ره) – نرسيده به تقاطع آزادي – بلوار شهيد تيموري (سهرورد) – كوچه شهيد عموزاده – دبیرستان دوره اول مفید منطقه ۲