گروه زبان عربی

زبان عربی پایه دهم و یازدهم

انسانی (دهم)

تجربی (دهم و یازدهم)

ریاضی (دهم و یازدهم)

زبان عربی پایه یازدهم و دوازدهم

انسانی (یازدهم و دوازدهم)

 

 

زبان عربی پایه دوازدهم

ریاضی

تجربی