گروه زبان ادبیات فارسی

زبان ادبیات فارسی پایه دهم

انسانی

تجربی

ریاضی

زبان ادبیات فارسی پایه یازدهم و دوازدهم

انسانی (یازدهم)

تجربی (یازدهم و دوازدهم)

ریاضی (یازدهم و دوازدهم)

نگارش پایه دهم و یازدهم

انسانی

ریاضی

تجربی

سواد ادبی پایه یازدهم

انسانی