بسمه تعالی

عرصه تعلیم وتربیت از مهمترین زیر ساخت های تعالی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته در هر جامعه ای می باشد. تحقق آرمانهای بلند  در گروتربیت انسان های عالم،متقی، آزاده واخلاقی بوده ودست یابی به این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن، نحوه طی مسیر،منابع، امکانات وتقسیم وظایف شفاف ودقیق مشخص شده باشد. دبیرستان مفید دخترانه با رویکرد وشعار  (مفید مدرسه زندگی ) بستر رشدی فراهم ساخته تا در برشی از دوران کلیدی رشد دختران عزیزمان که همانا دوران زیبای نوجوانی است، ساحت های وجودی شان به نسبتی متعادل در کنار هم به رشد وبالندگی دست یابد وارزشهایی را برایشان بیافریند که بر پایه دین و اخلاق،*علم* وفناوری وزیستی توام با نشاط وسرشار از زیبایی بوده وآنان را در مواجهه با چالش های جدی پیش رو و بازی زندگی قدرتمندانه حمایت نماید . در این مسیر بهره گیری از ارزش های اصیلی مانند خود انگیختگی ،*خود یاد گیرندگی* خود الهام بخشی, خود کنترلی و*خود ساختگی* مورد تاکید مجموعه مفید می باشد .با رویکردی ارزش آفرین و*پیشرفت گرایانه* گام به گام به همراه تیم راهبری ودبیرانی شایسته وتوانمند، تسهیلگرانه واستوار در کنارتان ایستاده ایم تا در فضایی یاد گیرنده وبا کمک یکدیگر رشد و بالندگی را تجربه کنیم.

  با تشکر مدیریت مدرسه دوره دوم دخترانه مفید سرکار خانم عنایت پور