شورای سیاست‌گذاری دبیرستان

تورج افصح نوده : مدیر دبیرستان

تورج افصح نوده

مدیر دبیرستان

علی شهروی : مشاور مدیر و مسئول مرکز مشاوره

علی شهروی

مشاور مدیر و مسئول مرکز مشاوره

سیدحسین نیری‌پور : راهبر آموزش، مشاور پایه دهم

سیدحسین نیری‌پور

راهبر آموزش، مشاور پایه دهم

سیدحسن غفوری : مسئول فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی

سیدحسن غفوری

مسئول فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی

آرش بابایی : مسئول پایه دهم

آرش بابایی

مسئول پایه دهم

محمد حسینی‌فرد : مسئول پایه یازدهم

محمد حسینی‌فرد

مسئول پایه یازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی : مسئول پایه دوازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی

مسئول پایه دوازدهم