سخن مدیر

اینک با آغاز هزاره­ ی سوم و گام نهادن بشر در مسیر تحقق رویای دهکده جهانی و عصر ارتباطات، این ما هستیم که تعیین کننده­ ی سرنوشت فرزندان خود در این کارزاریم. در این میان، سهم آموزش و پرورش به دلیل در اختیار داشتن سرمایه ی عظیم انسانی، مهم و انکارناپذیر است. بر این اساس “تربیت” و نسبت آن با مأموریت مدرسه، مقوله ای است که باید مورد توجه ویژه قرارداد. والدین فرزندان خود را به مدرســه می فرستند تا تربیت شوند اما تصوری نادرســت از تربیت این است که فرزندان در مدرسه فقط درس بیاموزند. درحالی که هدف ما در مدرسه علاوه بر کسب دانش و تخصص، تربیت افراد توانمند برای جامعه ی  آینده اســت؛ یعنی فرد با کسب مهارت های زندگی، توانایی خوب زیستن در جامعه ی آینده را پیدا کند. به دلیل غفلت از آموزش مهارت های زندگی، فارغ التحصیلان مدارس پس از آنکه وارد دانشگاه و جامعه می شوند به خوبی با وظایف شهروندی آشنا نیستند. لذا مجتمع مفید ارایه دانش و آگاهی و آموزش مهارت­هایی از قبیل “حفظ محیط زیســت”، “شناخت و رعایت حدود آزادی”، “مسئولیت پذیری و رعایت قوانین جامعه”، “تعامل سازنده با دیگران”، “احترام به حقوق و عقاید دیگران”، “توجه به فرهنگ و هویت ملی و کسب مهارت‌های فردی و اجتماعی” را وظیفه خود دانسته و برای انجام رسالت خود و آماده کردن جوانان برای زندگی بهتر و اثربخش تر، رویای تربیت شهروند جهانی را در سر می پرورد و آن را به عنوان چشم انداز خود قرار داده و امیدوار است با این شعار بتواند برنامه ریزی آموزشی و تربیتی خود را به گونه ای سامان دهد که فرزندان خود را با کوله باری از مهارت های مورد نیاز، روانه ی زندگی در دنیای بدون مرز کند.  ان شاءالله

                                                                                        

حسین زارعی

مدیریت دبستان مفید قم