دبیر پایه پنجم

نادر پادروند

مربی 

محمد علی ارجمند

مربی 

محمد شجیعی