دبیر پایه ششم

محمد یزدی

مربی

سامان سود بخش

مربی 

بهمن کاظمی

مربی 

سید امیر بهتاش لادن