تلفن روابط عمومی مدرسه:

۰۲۵۳۲۹۱۶۲۰۰
۰۲۵۳۲۹۱۶۲۰۵

۰۲۵۳۲۹۰۳۵۵۵

آدرس: قم، ۴۵ متری صدوق، خیابان بهشت، رو به رو کوچه یکم، دبیرستان دوره اول مفید