گروه کار و فناوری

آمنه ابراهیم زاده

دبیر دوخت

فهیمه خسروی

همت

ثمین سادات مشک فروش

دبیر نقش و نگار

معصومه سعادت

دبیر بافت

ریحانه طرشتی نژاد

دبیر دوخت

زینب مهرآزما

دبیر کارگاه چوب