گروه ورزش

مرضیه روشن ضمیر

مربی بدمینتون و بسکتبال

صبا آقا میری

مربی ورزش رزمی

محدثه سادات امینی

مربی والیبال