گروه ریاضی و رایانه

محدثه کشاورز

دبیر ریاضی

طاهره گوهری

کمک دبیر ریاضی

سارا محمود کلایه

دبیر هندسه

محدثه رجایی

دبیر جبر

آمنه ابراهیم زاده

دبیر ریاضی

فائزه همایونی

دبیر جبر

سمانه کمالی

دبیر رایانه

فهیمه خسروی

دبیر رایانه

زهرا توانا

دبیر رایانه

مهدیه سادات امینی

دبیر رایانه و کارشناس فناوری

سیده حمیده امینی

مدیر فناوری اطلاعات