گروه تفکر

مریم مشایخی

دبیر ماز

نفیسه ثبات

دبیر ماز