گروه اجتماعی

زهرا وکیل

دبیر اجتماعی

فهیمه خسروی

دبیر تاریخ

زهرا عباسی فر

دبیر اجتماعی

هلیا شریفی

دبیر اجتماعی