صادق خان احمدی

دبیر شیمی پایه دهم

سیدعلی ناظمی

دبیر شیمی پایه های یازدهم و دوازدهم