گروه زبان انگلیسی

محمدرضا قندی
دبیر زبان انگلیسی

  • دبیر گروه فرهنگی جامعه انگلیسی قم.
  • برگزاری رویداد های مختلف فرهنگی به زبان انگلیسی.
  • برگزاری جلسات بحث آزاد و اکران و تحلیل سینماتیک فیلم به زبان انگلیسی.
  • تدریس رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی از سال 96-97.
  • استاد زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان حوزه‌ی علمیه.