گروه آموزشی ریاضی

حسن افشار

ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

علیرضا خاکی

حسابان ۱ رشته ریاضی

ریاضی ۲ رشته تجربی

علی رنجبری

حسابان۲ رشته ریاضی

ریاضی ۳ رشته تجربی