دانش آموزان دوره 8 – رشته ریاضی

داود

احمدی فر

 

صنایع

دانشگاه علم و صنعت

محمدمهدی

اصفهانی

 

عمران

دانشگاه شهید رجایی

محمدمهدی

انتظاریان

 

مکانیک

دانشگاه شهید رجایی

آرمان

عطوفی

پارسا

آزاده

امین

باقری

 

نرم افزار

دانشگاه شهید رجایی

محمدجواد

بشیرپور

خشایار

نوری

فرید

رحمانی آزاد

 

عمران

دانشگاه تهران غرب

امیر

رحیمی فر

حسین

زارع مهرجردی

محمدصالح

سپهری

 

صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

سیدمحمدمعین

هاشمی

علی

شجاع شیرخدایی

علیرضا

صنعتی خمامی

محمدرضا

طیران

 

مدیریت مالی

دانشگاه خوارزمی

محمدرضا

عزیزی جوان

امیر

فهمیده کاوه

معین

کاملی

محمدمهدی

اسماعیلی

علیرضا

محمدی

محمدحسین

مرادی

سیدعلی

مرعشی

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد شمال

محمدحسین

مظلوم

امیرحسین

مقصودی

آرین

ملکی مقدم

محمدامین

مولودی

امیرحسین

مهدی

سیدمحمد

میرعلوی

امیرحسین

نادری

علیرضا

نجم زاده

علی

نعیمی پور

 

مدیریت صنعتی

دانشگاه امام صادق (ع)

کامیاب

میرکاظمی

خشایار

نوری