دانش آموزان دوره 16 – رشته انسانی

محمدمتین

اکبری

محمدجواد

امامی ناصری

سیدمحمدصادق

بشارت

امیراحسان

بی غم

محمدمهدی

پندی

پویا

پهلوان سیدآقا

عارف

حاجی قاسمی

امین

حسن هراتی

سیدکیان

رسولی

علی

رشوند بوکانی

محمدعلی

رشیدی

سجاد

رشیدی مهرآبادی

محمدعلی

رضاخواه

محمدمتین

سعیدنیا

علی

سلطانی ابهری

امیرحسین

شکرالله بروجردی

آریا

شهلایی

حسین

عابدی

رابین

عادلی

مبین

علی اکبری

متین

علی اکبری

آرمان

علیزاده فکوری

محمدرضا

فهیمی فر

محمدساعی

قائمی

تای نور

قلی نژاد

امیرعباس

کریمی ده آبادی

محمدرضا

محبت پور

محمدحسن

معصومی

سیدحسن

موسوی

آرش

نبوی

مبین

نجفی

امیرعلی

نقره کار