دانش آموزان دوره 15 – رشته انسانی

فؤاد

امیری فر

ایلیا

بهزاد اول

محسن

پورنقی

محمدامین

تنها

محمدمعین

تنها

علی

جعفری مجد

سیدمحمدامین

حاجی میرزائی

سیدمتین

حسینی

محمدعلی

خداوردی

محسن

ذاکری

آریامن

راک جاه

حسین

سلطان پور

سیدصالح

سیدپورمقدم

سیدامیرحسین

صمیمی اردستانی

محمدحسین

غفوریان

رادین

فهیمی

محمدپارسا

قدیمی

امیرمحمد

گرزین صنمی

سام

گودرزی

سیدعلی

مجتبایی

امیرعلی

مرآتی

امیرحسان

ملکی

محسن

وزوایی

یونس

همایونی