دانش آموزان دوره 10 – رشته انسانی

سعید

امام موسوی

 

پژوهشگری اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

مهدی

آذری

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

اشکان

بابایی

 

روان شناسی

دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی

عارف

پورحسین

 

اقتصاد

دانشگاه تهران

یوسف

تیموریان

 

اقتصاد

دانشگاه علامه طباطبایی

سیدامیر

جلال زاده

 

اقتصاد

دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا

حاجی محمدی

 

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

ماهان

حسین پور

 

علوم ورزشی

دانشگاه تهران مرکز

امیررضا

حسین نوری

 

اقتصاد

دانشگاه علامه طباطبایی

حسین

حسینی

 

حقوق

دانشگاه تهران

مصطفی

خسروی روزبهانی

 

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

سجاد

دلیر

 

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

رضا

رفیع زاده اوجقاز

 

برنامه ریزی

دانشگاه علامه طباطبایی

فرشاد

سلیمانی

 

فلسفه و کلام

مدرسه عالی شهید مطهری

بابک

سلیمی

 

روان شناسی

دانشگاه علوم تحقیقات

علیرضا

صباغ یزدی

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

علی

صفدری

 

اقتصاد

دانشگاه تهران

سیدمحمدرضا

ضیائیان نوربخش

 

فلسفه

دانشگاه شهید بهشتی

محمدحسین

غفاری

 

مدیریت صنعتی

دانشگاه شاهد

محمد

فرخی

 

فقه و حقوق

مدرسه عالی شهید مطهری

آرمین

کریمی

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)

سپهر

محمدی

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه علوم تحقیقات

محمدمهدی

موحد

 

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

سیدطه

موسوی نسب سراسکانرود

 

حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)

امیرعباس

نصیری پور