دانش آموزان دوره 6 – رشته انسانی

امیرحسین

ملک مدنی

 

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

 

ارشد حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

 

پرهام

زاهدی

 

جاوید

رستمی

 

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

 

ارشد حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

 

سیدجلیل

خلیل پور

 

حسابداری

دانشگاه قم

 

حسین

خالصی

 

حقوق

دانشگاه تهران مرکز (انصراف)

 

دانیال

نامداری

 

مدیریت بازرگانی

 

سیدعلی محمد

کامران راد

 

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

ارشد روابط بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

 

سیدمحمدرضا

فاضلی

 

حقوق

دانشگاه علوم قضایی

 

ارشد حقوق تجارت

دانشگاه علوم قضایی

 

امیرحسین

طالبیان

 

موسیقی

دانشگاه علمی کاربردی

 

عرفان

حضرتی باروق

 

جغرافیا

دانشگاه تهران

 

ارشد جغرافیا

دانشگاه تهران

 

محمدنوید

عزلتی

 

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

 

ارشد حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

 

علی

سلطان پور

 

حقوق

دانشگاه تبریز

 

ارشد حقوق نفت

دانشگاه تهران

 

علیرضا

امینی کاشانی

 

حقوق

دانشگاه تهران

 

ارشد حقوق

دانشگاه علوم قضایی

 

امیررضا

فراهانی

 

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

فرید

ناجی پور

 

جغرافیا

دانشگاه تهران

 

ارشد جهانگردی

دانشگاه سمنان

 

محمدمهدی

کاوه

 

فقه و حقوق

دانشگاه تهران مرکز

 

محمدعلی

عادلی

 

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

 

محمدشهاب

سبزواری

 

انصراف از تحصیل

 

محمدحسین

طاهری

 

حسابداری/حقوق

دانشگاه علمی کاربردی

 

مهدی

میرچی