جناب آقای سعیدنیا

پایه‌ی دهم انسانی الف

نایب رئیس انجمن

تماس در هر زمان فقط از طریق Whatsapp

سرکار خانم موسوی

پایه‌ی دهم انسانی ب

عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

تماس تلفنی از ساعت 17 الی 22 و Whatsapp

جناب آقای عطائیان

پایه‌ی دهم ریاضی

عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

تماس از ساعت 18:30 الی 20:30 فقط از طریق Whatsapp

جناب آقای پورنقی

پایه‌ی یازدهم انسانی

رئیس انجمن

عضو کارگروه پشتیبانی و اجرایی

تماس تلفنی بعد از هماهنگی و Whatsapp

سرکار خانم غفوریان

پایه‌ی یازدهم انسانی

عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

تماس تلفنی شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 11 الی 13:30 و از طریق Whatsapp

جناب آقای محمدی

پایه‌ی یازدهم ریاضی الف

عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

ارتباط از طریق SMS

جناب آقای رحیم‌زاده

پایه‌ی یازدهم ریاضی ب

عضو کارگروه پشتیبانی و اجرایی

تماس در هر زمان فقط از طریق Whatsapp

سرکار خانم مسعودی

پایه‌ی دوازدهم انسانی

دبیر انجمن

عضو کارگروه بهداشت و سلامت

تماس در هر زمان تلفنی و Whatsapp

سرکار خانم جوانمردی

پایه‌ی دوازدهم ریاضی

عضو کارگروه بهداشت و سلامت

تماس تلفنی از ساعت 12 الی 17 و Whatsapp

اعضای انجمن در سال‌های قبل

سال تحصیلی 1398 - 1399

جناب آقای علی پورنقی

رئیس انجمن

پایه دهم انسانی
عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

جناب آقای حمید بهرام‌زاده


پایه دهم ریاضی الف
عضو کارگروه اجرایی

جناب آقای مرتضی محمدی

نایب رئیس انجمن

پایه دهم ریاضی ب
عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

سرکار خانم مسعودی

دبیر انجمن

پایه یازدهم انسانی
عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

سرکار خانم جوانمردی


پایه یازدهم ریاضی
عضو کارگروه بهداشت و سلامت

جناب آقای ابراهیم چراغی‌صفا


پایه دوازدهم انسانی
عضو کارگروه اجرایی

سرکار خانم افشاری


پایه دوازدهم ریاضی
عضو کارگروه بهداشت و سلامت