جناب آقای نورمحمد

عضو کارگروه پشتیبانی و اجرایی

پایه‌ی دهم انسانی

تماس از ساعت 18:00 تا 21:00 فقط از طریق Whatsapp

سرکار خانم معماری

نایب رئیس انجمن

عضو کارگروه بهداشت و سلامت

پایه‌ی دهم ریاضی

تماس از ساعت 17:00 الی 20:00 فقط از طریق Whatsapp

جناب آقای قلی‌نژاد

عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

پایه‌ی یازدهم انسانی الف

تماس از ساعت 12:00 الی 14:00 فقط از طریق Whatsapp

سرکار خانم خوئینی‌ها

عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

پایه‌ی یازدهم انسانی ب

تماس از ساعت 8:00 الی 18:00 و از طریق Whatsapp

سرکار خانم بینافر

دبیر انجمن

عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

پایه‌ی یازدهم ریاضی

تماس از ساعت 10:00 الی 14:00 و از طریق Whatsapp

سرکار خانم حسینی

عضو کارگروه بهداشت و سلامت

پایه‌ی دوازدهم انسانی

تماس یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 الی 19:00 و از طریق Whatsapp

جناب آقای پورنقی

رئیس انجمن

پایه‌ی دوازدهم انسانی

تماس از ساعت 13:00 الی 16:00 و از طریق Whatsapp

جناب آقای رحیم‌زاده

عضو کارگروه پشتیبانی و اجرایی

پایه‌ی دوازدهم ریاضی

تماس طریق پیام Whatsapp

آرشیو انجمن اولیا در سال‌های قبل

آرشیو انجمن اولیا