آقای علی پورنقی

رئیس انجمن

پایه دهم انسانی
عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

آقای حمید بهرام زاده


پایه دهم ریاضی الف
عضو کارگروه اجرایی

آقای مرتضی محمدی

نایب رئیس انجمن

پایه دهم ریاضی ب
عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

خانم مسعودی

دبیر انجمن

پایه یازدهم انسانی
عضو کارگروه فرهنگی و آموزش

خانم جوانمردی


پایه یازدهم ریاضی
عضو کارگروه بهداشت و سلامت

آقای ابراهیم چراغی صفا


پایه دوازدهم انسانی
عضو کارگروه اجرایی

خانم افشاری


پایه دوازدهم ریاضی
عضو کارگروه بهداشت و سلامت