جلسه شورای مشترک مدرسه

جلسه شورای مشترک در روز دوشنبه ۱۴ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۱۸ ،باحضور اعضای شورای سیاست‌گذاری و اجرایی برگزار گردید.

اهم مطالب مطرح شده در جلسه به شرح زیر می‌باشد :
• آزمون ورودی و فرآیند های ثبت نام
• زمان پایگاه تابستانی
• مکان و زمان اردوی‌جهادی