پایه دوازدهم

مشاورین پایه

مرتضی حاج ابراهیمی : مسئول پایه دوازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی

مسئول پایه دوازدهم

سجاد نائینی‌زاده : مشاور پایه دوازدهم

سجاد نائینی‌زاده

مشاور پایه دوازدهم

جواد ره‌پیک : مشاور پایه دوازدهم

جواد ره‌پیک

مشاور پایه دوازدهم

عرفان ریاحی : مشاور پایه دوازدهم

عرفان ریاحی

مشاور پایه دوازدهم

علیرضا عیوضی : مشاور پایه دوازدهم

علیرضا عیوضی

مشاور پایه دوازدهم

پرهام طیاری : دستیار اجرایی پایه دوازدهم

پرهام طیاری

دستیار اجرایی پایه دوازدهم