پایه دهم

آرش بابایی : مسئول پایه دهم، دبیر شیمی پایه دهم

آرش بابایی

مسئول پایه دهم، دبیر شیمی پایه دهم

جواد حیدری : مشاور پایه دهم، مسئول فعالیت های دانش آموزی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم

جواد حیدری

مشاور پایه دهم، مسئول فعالیت های دانش آموزی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم

مصطفی حقگوی لسان : مشاور پایه دهم، دبیر تربیت بدنی و دفاعی پایه دهم

مصطفی حقگوی لسان

مشاور پایه دهم، دبیر تربیت بدنی و دفاعی پایه دهم

محمد حسینی‌فرد : مشاور پایه دهم، دبیر فیزیک پایه دهم

محمد حسینی‌فرد

مشاور پایه دهم، دبیر فیزیک پایه دهم

علیرضا عیوضی : دستیار اجرایی پایه دهم

علیرضا عیوضی

دستیار اجرایی پایه دهم