پایه دهم

مشاورین پایه

آرش بابایی : مسئول پایه دهم

آرش بابایی

مسئول پایه دهم

مصطفی حق‌گوی لسان : مشاور پایه دهم

مصطفی حق‌گوی لسان

مشاور پایه دهم

سیدحسین نیری‌پور : راهبر آموزش، مشاور پایه دهم

سیدحسین نیری‌پور

راهبر آموزش، مشاور پایه دهم

امیرمهدی تاریوردیان : دستیار اجرایی پایه دهم

امیرمهدی تاریوردیان

دستیار اجرایی پایه دهم