شورای اجرایی دبیرستان

تورج افصح نوده : مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم

تورج افصح نوده

مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم

سید مهدی بشارت : مدیر آموزش

سید مهدی بشارت

مدیر آموزش

محمد صادقی : مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

محمد صادقی

مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

امیرحسین اسدی : دستیار مدیر

امیرحسین اسدی

دستیار مدیر

مجتبی صوفیانی : مسئول فناوری اطلاعات، دبیر قرآن پایه دهم

مجتبی صوفیانی

مسئول فناوری اطلاعات، دبیر قرآن پایه دهم

امیرحسین احمدی : مدیر اداری مالی

امیرحسین احمدی

مدیر اداری مالی

جواد حیدری : مشاور پایه دهم، مسئول فعالیت های دانش آموزی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم

جواد حیدری

مشاور پایه دهم، مسئول فعالیت های دانش آموزی، دبیر قرآن و هنر پایه دهم

مصطفی حقگوی لسان : مشاور پایه دهم، دبیر تربیت بدنی و دفاعی پایه دهم

مصطفی حقگوی لسان

مشاور پایه دهم، دبیر تربیت بدنی و دفاعی پایه دهم

سیدحسن غفوری : مشاور پایه یازدهم، دبیر آمار و احتمال پایه یازدهم

سیدحسن غفوری

مشاور پایه یازدهم، دبیر آمار و احتمال پایه یازدهم

علیرضا رضائی نیا : مشاور پایه دوازدهم

علیرضا رضائی نیا

مشاور پایه دوازدهم