شورای اجرایی دبیرستان

تورج افصح نوده : مدیر دبیرستان

تورج افصح نوده

مدیر دبیرستان

سیدحسن غفوری : مسئول فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی

سیدحسن غفوری

مسئول فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی

علیرضا وصال : مدیر آموزش

علیرضا وصال

مدیر آموزش

امیرحسین اسدی : دبیر جلسات

امیرحسین اسدی

دبیر جلسات

امیرحسین احمدی : مدیر اداری مالی

امیرحسین احمدی

مدیر اداری مالی

مجتبی صوفیانی : مسئول فناوری اطلاعات

مجتبی صوفیانی

مسئول فناوری اطلاعات

مصطفی حق‌گوی لسان : مشاور پایه دهم

مصطفی حق‌گوی لسان

مشاور پایه دهم

امین کبیری : مشاور پایه یازدهم

امین کبیری

مشاور پایه یازدهم

سجاد نائینی‌زاده : مشاور پایه دوازدهم

سجاد نائینی‌زاده

مشاور پایه دوازدهم