• آدرس :میدان شیخ مفید ، جنب درب اصلی دانشگاه مفید ، متوسطه دوره دوم مفید
  • تلفن : 32916200 – 02532916205
  • کد پستی : 3716967777
  • ایمیل :