گروه تربیت بدنی

محسن دلاوری
دبیر ورزش(تنیس)

امیرحسین نصراللهی
دبیر ورزش(والیبال)