پایه دوازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی : مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات پایه یازدهم و دوازدهم - دبیر هویت اجتماعی پایه دوازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی

مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات پایه یازدهم و دوازدهم - دبیر هویت اجتماعی پایه دوازدهم

امیرحسین شعاعی مداح : مشاور پایه دوازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم

امیرحسین شعاعی مداح

مشاور پایه دوازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم

عرفان ریاحی : مشاور پایه دوازدهم، دبیر زمین شناسی پایه یازدهم، دبیر محیط زیست پایه یازدهم

عرفان ریاحی

مشاور پایه دوازدهم، دبیر زمین شناسی پایه یازدهم، دبیر محیط زیست پایه یازدهم

محمدرضا صیدآبادی : مشاور پایه دوازدهم

محمدرضا صیدآبادی

مشاور پایه دوازدهم

محمدجواد ره‌پیک : مشاور پایه دوازدهم، دبیر فیزیک پایه دوازدهم

محمدجواد ره‌پیک

مشاور پایه دوازدهم، دبیر فیزیک پایه دوازدهم

علیرضا عیوضی : دستیار اجرایی پایه دوازدهم

علیرضا عیوضی

دستیار اجرایی پایه دوازدهم