لیست پیش ثبت نام (تستM)

نمایش 1 - 2 از 2

شماره نتیجهتاریخ ورودیشماره داوطلبدانش‌آموزکد ملیمعدل نوبت اول سال نهمنام مدرسه‌ی پایه‌ی نهممنطقهتلفن همراه ولی (مادر یا پدر)
11399/11/1811006بهلبل یبتشبل007058923219.00وتذ10912-1390641
21399/11/2111007امیر شیبانی006394235616.25مطهری10912-3150254
شماره نتیجهتاریخ ورودیشماره داوطلبدانش‌آموزکد ملیمعدل نوبت اول سال نهمنام مدرسه‌ی پایه‌ی نهممنطقهتلفن همراه ولی (مادر یا پدر)