باورهای زیر بنائی و اصول یادگیری در دبستان مفید

 

 • انسان‌ ذاتاٌ یادگیرنده است و تمایل به یادگیری دارد؛ یادگیری برای او یک فرآیند ضروری،‌ فطری،‌ مستمر و مادام‌العمر است.
 • انگیزه‌های درونی زیربنای یادگیری معنادار و عامل تکامل انسان است.
 • یادگیری از جنس انتقال دانش‌ نیست؛ بلکه یک فرآیند ساخت معنا توسط یادگیرنده است.
 • هر یادگیرنده یکتا و با دیگران متفاوت است؛ یادگیرندگان به روش‌های مختلف و با سرعت‌های متفاوتی یاد می‌گیرند.
 • یادگیری به توانایی برقراری ارتباط بین دانش‌ و تجربه‌های پیشین با تجربه‌ها، اطلاعات و مفاهیم جدید وابسته است.
 • یادگیری بطور جدی متأثر از روابط اجتماعی است؛ ما با دیگران و از طریق آن‌ها بهتر یاد می‌گیریم.
 • انسان به مثابه‌ی یک کل یکپارچه متشکل از ذهن، بدن و روان است.
 • یادگیری با ایجاد تجربه‌های هدف‌مند و معنادار، مؤثرتر است.
 • یادگیری مبتنی بر فرهنگ است.
 • بازاندیشی و فراشناخت، برای شکل‌گیری فهم و یادگیری عمیق ضروری است. وقتی که یادگیرنده از شیوه‌ی تفکر و یادگیری‌ش آگاه باشد (فراشناخت داشته باشد)، کنترل بیشتری بر یادگیری خودش خواهد داشت، بنابراین یادگیری‌اش تسهیل می‌شود
 • یادگیری پیچیده و غیرخطی است. سطوح مختلفی دارد و به تلاش و مداومت در طول زمان نیاز دارد.
 • فرآیند‌های یادگیری به اندازه‌ی هدف‌ها اهمیت دارند