نمونه فعالیتهای پایه های دبستان

بیشتر مباحث و مفاهیم دبستان در سطح پروژه تعریف می‌شوند و یادگیرندگان از طریق این پروژه هاست که با مباحث و مفاهیم مختلف آشنا می شوند و پیرامون آنها به پرسش‌گری ، جستجوگری و کندوکاو می‌پردازند، در ادامه نمونه‌هایی از این فعالیتها آورده شده است . 

گالری تصاویر پایه