آموزش ترکیبی

آموزش ترکیبی یا Blended Learning روشی است که مجتمع آموزشی مفید برای ارتباط مستمر و مؤثرتر بین دانش آموزان و معلمین انتخاب کرده است.