کارگروه ها

    زندگي حقيقتي يكپارچه است. در دبستان مفيد نيز دانش آموزان زندگي را تا حد امكان به صورت عادي و يكپارچه تجربه مي كنند. در دنياي كودكان، تفكيك علوم از يكديگر امكان ارتباط بخشي اين اجزا را با زندگي واقعي بسيار دشوار مي سازد. از ديگر سو، جدا كردن رشته هاي گوناگون دانش از يكديگر براي پرداختن تخصصي به آنها و نيز پيگيري هاي اجرايي گريز ناپذير است. براي پاسخگويي به اين نيازهاي به ظاهر متضاد، مربيان در قالب كارگروه هاي تخصصي سازماندهي شده اند.