توسعه مهارت های اجتماعی دانش آموزان از طریق ایجاد فرصت برای کسب تجربیات حضور در گروه های مختلف اجتماعی، کسب و توسعه ی مهارت های کار گروهی، کسب نگرش نسبت به حقوق و تکالیف اجتماعی خود و دیگران به عنوان یک شهروند جهانی و تقویت اعتماد به نفس دانش آموز برای پذیرفتن نقش در زندگی اجتماعی از اهداف این کارگروه است.