چرا تأمل در خلقت؟

(( وقتی در پیشگاه الهی مؤدب شدی دیگر نمی گویی طبیعت، می گویی خلقت)).

آنچه تحت عنوان علوم تجربی در برنامه درسی رسمی کشور ارائه می شود گوشه ای از موضوعات  تحت پوشش این کارگروه می باشد. توجه به دغدغه های دانش آموزان، استفاده از روش های

گروهی و پروژه محور، تقویت روحیه پرسشگری و تاکید بر مراحل تولید علم از اهداف و برنامه های کارگروه تامل در خلقت است.