گروه معارف

دکتر-شیواپور

نماینده موسس

دکتر شیواپور

قرآن هفتم و نهم قسمت روخوانی

مرتضی مرادی

استاد-حضرتی1

عربی هفتم و هشتم و نهم
معلم راهنمای هفتم

وحید حضرتی

پیام های آسمانی هشتم

مهدی عرب

پیام های آسمانی هفتم و نهم

وحید قربانی

قرآن هفتم و هشتم و نهم قسمت مفاهیم و قرآن هشتم قسمت روخوانی

محمدصادق محدث

تفکر و گفت و گو هفتم و هشتم

سیدامین حسینی