گروه معارف

دکتر-شیواپور

نماینده موسس

دکتر شیواپور

قرآن هفتم

مرتضی مرادی

استاد-صالحی

قرآن هشتم و نهم

حمید صالحی

نوراللهیان0

دینی هفتم و هشتم
معلم راهنمای هشتم

زهیر نوراللهیان

دینی نهم

حامد عمادپور

استاد-حضرتی1

عربی هفتم و هشتم
معلم راهنمای هفتم و نهم

وحید حضرتی

استاد-پویا

عربی نهم

محمدمهدی پویا

استاد-صلاح

تفکر هفتم، هشتم و نهم

مسعود صلاح